Vingardium Játék és Adatvédelmi szabályzat

Játék és adatvédelmi szabályzat –
Az “Euronics Vingardium” nyereményjáték részvételi feltétele és adatvédelmi nyilatkozata

Játékszabályzat

Az “Euronics Vingardium” nyereményjáték szervezője és a nyeremény felajánlója az Vöröskő Kft. (Cégjegyzékszám: 19-09-060026, Adószám: 10233342-2-19, Cím: 8200 Veszprém, Pápai út 36.) továbbiakban a Szervező.
A nyereményjáték résztvevői (továbbiakban: Játékos) elfogadják a következő részvételi feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat.

Az “Euronics Vingardium” nyereményjáték a Szervező által készített Google Űrlap oldalán, illetve microsite oldalán (https://blog.euronics.hu) érthető el.
Az összes 18. életévét betöltő résztvevő részt vehet a játékban.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit.

A Játékosok a játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A játék menete

A Játék 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 3-ig tart.

A játékos feladata kitölteni az itt található kérdőívet: https://goo.gl/forms/xfAoWaU8bc46YDm73

Részvétel

Az összes magyarországi lakhellyel rendelkező a nyereményjáték végéig a 18. életévét betöltő Vingardium borliget rendezvény részvevője játszhat a Nyereményjátékban.

A részvétel további feltétele, hogy a Felhasználó által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező adategyeztetés céljából fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Felhasználó által a megadott elérhetőségeken.

A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni az Nyereményjátékból, amennyiben a felhasználási feltételek be nem tartását, vagy manipulációt észlel.

Az nyereményjátékból használata teljesen költségmentes. A Felhasználónak az Nyereményjátékban való részvétellel semmilyen kötelezettsége nem lesz a Szervező felé.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

Sorsolás

A nyereményjátékban összesen 3 db nyertes kerül kisorsolásra, naponta 1.
Sorsolás: Minden este a koncert előtt fél órával a színpadon.

Péntek: 20:00
Szombat: 20:00
Vasárnap: 18:30

Nyertesek értesítése, kapcsolatfelvétel

A nyertest a sorsoláskor a helyszínen teszi közzé, valamint ha nincs ott, e-mailben is értesíti a Szervező.

A kérdőívben a megadott hibás vagy valótlan e-mail címekből, és nevekből eredő eredménytelen értesítésért Szervező nem vállal felelősséget.

A nyertesnek az értesítéstől számított 10. nap éjfélig van lehetősége jelentkezni a nyereményért. Jelentkezés hiányában a Szervező a 10 nap alatt további 2 alkalommal kíséreli meg a kapcsolatfelvételt.

Eredménytelen értesítés esetén a nyertes elesik a nyereményétől. Pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

Nyeremény

1 db Gorenje M 505 E Hand mixer
1 db Electrolux EEWA5230 vízforraló
1 db Remington D5220 hajszárító

A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak.

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2017. augusztus 29.

Adatvédelem

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Résztvevő személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevő Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
  • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Résztvevő személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Résztvevő személyes adatait.

A részvétellel a felhasználó hozzájárul, hogy a Szervező termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül megkeresse a felhasználót direktmarketing célból és hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Egyúttal felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, e-mail cím, születési dátum, nem.

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok elküldésével a Facebook-on a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit, valamint hozzájárul a Facebook profilján megadott személyes adatainak (név, e-mail-cím, születési dátum, nem ) a Szervező által a nyeremények eljuttatására való felhasználásához, illetve hogy személyes adatait a Szervező  (mint adatkezelő) és a Lebonyolító (mint adatfeldolgozó) a játék lebonyolítása céljából a nyilvántartásában rögzítse és kezelje. A Játék és adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Játékos nyilatkozik a Szervező felé történő adattovábbításhoz való hozzájárulásról is.

A Játék időtartama alatti regisztráció törlése esetén azonban a Játékos nem jogosult a sorsoláson való részvételre.

A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84671/2015

Az érintett jogai

Résztvevőnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

  • e-mailben: lajer.erzsebet@euronics.hu
  • postai úton: Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. levelezési címre

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő a Résztvevő személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Résztvevő a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelő(k)höz, illetve az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vonatkozásában közvetlenül belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

Általános rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Az Nyereményjáték használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Felhasználók saját maguk viselik.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az Nyereményjátékkal az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Felhasználók Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

Ez a promóció semmilyen kapcsolatban nem áll a Facebookkal, nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező és a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2017. augusztus 29.

 

Hozzászólások letiltva.